Προμηθεύς Πυρφόρος

Δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου "Προμηθεύς Πυρφόρος" με έδρα την Θεσσαλονίκη

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΠΥΡΦΟΡΟΥ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 1. Σύστασης – Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος υπό την επωνυμία «Ελληνοπρεπής Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΠΥΡΦΟΡΟΣ».
Έδρα του Συλλόγου θα είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ο Σύλλογος θα έχει σφραγίδα αναγράφουσα την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεως του.

Άρθρο 2. Σκοποί του Συλλόγου
Σκοπούς του Συλλόγου αποτελούν:
1. Η συμβολή των μελών του στην μελέτη, προβολή και ανάδειξη του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού δια μέσω των αιώνων. Η πρόταξις της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της προβολής της φιλοσοφίας, του θεάτρου, του αθλητισμού, της φιλολογίας, των τεχνών και των επιστημών, και η δημόσια ανάδειξή τους μέσω καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων και θεατρικών – δραματουργικών αναβιώσεων.
2. Η συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα ποικίλων λαογραφικών και εθνογραφικών εκδηλώσεων, τα οποία διαμόρφωσαν τον ιδιαίτερο εθνικό μας πολιτισμό και αναδεικνύουν την συνέχειά του δια μέσου των αιώνων.
3. Η συμβολή σε προγράμματα επιμορφώσεως των μελών και των φίλων του Συλλόγου μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων, ομιλιών, προβολών, με κάθε πρόσφορο εποπτικό μέσο, επί θεμάτων που αφορούν το σύνολο της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής ζωής, με σκοπό την πρόταξη ενός συστήματος δια βίου παιδείας.
4. Η διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, συσκέψεων, συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων, εκδρομών και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων πολιτιστικού, πνευματικού, καλλιτεχνικού, περιβαλλοντικού – φυσιολατρικού χαρακτήρα και η ανάληψη φιλαθλητικών πρωτοβουλιών, εναρμονισμένων με το Ολυμπιακό Ιδεώδες της πατρίδας μας.
5. Η δημιουργία συστάσεως ομάδων φίλων των αρχαιολογικών μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, η προβολή και ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, καθώς και η διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων ιστορικής μνήμης αφενός ανά την ελληνική επικράτεια, ιδιαιτέρως δε στην Θεσσαλονίκη προς τιμήν της ιστορίας της πόλεως.
6. Η δημιουργία συστάσεως ομάδων και ομίλων φυσιολατρών, φίλων της υπαίθρου, της άγριας χλωρίδας και πανίδας, φίλων του δάσους, φίλων των αναδασώσεων και τον αναβλαστήσεων των ορεινών περιοχών της χώρας μας ως και εθελοντών πυροσβεστών. Η προβολή της αξίας του φυσικού περιβάλλοντος μέσω δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων που αναφέρονται στη σπορά, στην άνθιση, στις ισημερίες και τα ηλιοστάσια.
7. Η ετήσια διοργάνωση πολυήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον γενικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» στις υπώρειες του Ολύμπου (ευρύτερη περιοχή του Λιτόχωρου Ν. Πιερίας) με την άδεια των τοπικών δημοτικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών κλπ αρμοδίων αρχών, καθώς και η διοργάνωση μονοήμερων ή πολυήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα με περιεχόμενο την ανάδειξη και προβολή του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού.
8. Η δημιουργία τμημάτων πολιτιστικής δράσης στους τομείς του θεάτρου, του αρχαίου δράματος, της μουσικής, του χορού, των εικαστικών τεχνών, του video και της κινηματογραφίας, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα με το παραγόμενο έργο των τμημάτων αυτών.
9. Η πρωτοβουλία και η συμβολή στην προβολή ποικίλων πολιτιστικών, κοινωνικών και εν γένει αρχαίων ελληνικών εορτών και εκδηλώσεων της κλασικής εποχής όπως είναι οι ποιητικές και αθλητικές διοργανώσεις, τα φιλοσοφικά συμπόσια, οι γαμήλιες τελετές των αρχαίων Ελλήνων, οι χοροί και τα τραγούδια τους, η απότιση τιμών προς αρχαίους Ήρωες, οι τελετές ονοματοδοσίας, η στεφάνωσις των αθλητών κ.α., μέσω καλλιτεχνικών – θεατρικών αναπαραστάσεων και αναβιώσεων.
10. Η παραγωγή πολιτιστικού, πνευματικού και επιστημονικού έργου μέσω αντίστοιχων επιτροπών που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του Συλλόγου, η διοργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών καθώς και η εκπόνηση επιστημονικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου.
11. Η έκδοση εντύπου οργάνου (δελτίου) ενημερώσεως των μελών και των φίλων του Συλλόγου, το οποίο θα επιμελείται ειδική επιτροπή και την διεύθυνση θα έχει ο εκάστοτε οριζόμενος από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
12. Η αρωγή προς το επιστημονικό, πνευματικό και καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας μας με στόχο την ανάδειξη, την προβολή του έργου του και τη διεθνή του καταξίωση όταν συνάδει με τους σκοπούς του Συλλόγου.
13. Η συμμετοχή και η συνεργασία με άλλους υφιστάμενους Συλλόγους ή άλλους παρεμφερείς φορείς, όργανα ή ενώσεις που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
14. Η προώθηση της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς της τοπικής, νομαρχιακής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τα πνευματικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους λοιπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 3. Μέλη του Συλλόγου (εγγραφή, διαγραφή, αποχώρησις)
1. Τακτικό μέλος του Συλλόγου δύναται να καταστεί κάθε πολίτης/πολίτις που α) αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις αξίες του Ελληνισμού, β) δεν έχει εις βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις ούτε εκκρεμοδικεί για αδικήματα ποινικώς κολάσιμα, γ) δεν είναι μέλος αποκρυφιστικών οργανώσεων.
2. Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η υποβολή εγγράφου αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο, συνυπογεγραμμένη υπό δύο τακτικών μελών του Συλλόγου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Για να εγκριθεί η αίτηση και να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος την ιδιότητα του τακτικού μέλους, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τακτική ή έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Διαγραφή μέλους εκ του Συλλόγου δύναται να προκύψει εάν το μέλος α) ενήργησε εν γνώσει του αντιθέτως προς τους σκοπούς του Συλλόγου και β) προέβη σε ενέργεια και παράλειψη η οποία δικαιολογεί την διαγραφή του από τα μητρώα του Συλλόγου. Εν τοιαύτη περιπτώσει, το θέμα οδηγείται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την λήψη μιας τέτοιας απόφασης, συνερχομένη προς τούτο εκτάκτως κατά την οικεία διαδικασία.
4. Αντί για οριστική διαγραφή, το Δ.Σ. μπορεί να αναστείλει την ιδιότητα του μέλους καθιστώντας το μη ενεργό για ορισμένο διάστημα ή μέχρι να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (π.χ. εξόφληση συνδρομής).
5. Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου δύναται κατόπιν εκφράσεως σχετικής βουλήσεως ν’ αποχωρήσει οποτεδήποτε θελήσει από αυτόν, υπό την αίρεση της προηγουμένης ρυθμίσεως παρ’ αυτού τυχόν προς τον εταιρικό φορέα υπαρχουσών διοικητικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων.
6. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), άτομα που προσέφεραν ιδιαιτέρως σπουδαίες υπηρεσίες στον ελληνισμό, ή υπηρεσίες ή οικονομική ενίσχυση στον Σύλλογο στα πλαίσια των σκοπών που αυτός επιδιώκει. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι αναγκαίο να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής των τακτικών μελών. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις άνευ δικαιώματος ψήφου.

Άρθρο 4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών μελών
1. Τα μέλη του συλλόγου είναι υποχρεωμένα να προωθούν τους στόχους του Σωματείου, να προασπίζονται τα συμφέροντα και τις βασικές αρχές του Συλλόγου και να τηρούν τις υποχρεώσεις των μελών όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Γ.Σ.
2. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο σ’ αυτές και να ψηφίζουν για κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση. Να εκλέγουν με την ψήφο τους τα όργανα του Συλλόγου ή να εκλέγονται μέλη αυτών των οργάνων. Να μετέχουν στις συλλογικές και άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου και να απολαμβάνουν των προσφορών του. Να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων και στοιχείων που τηρεί ο Σύλλογος, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται η λειτουργία των διοικητικών οργάνων του Συλλόγου.
3. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει κάθε τακτικό μέλος που είναι γραμμένο στο Σύλλογο πριν από τουλάχιστον 6 μήνες και είναι ταμειακώς ενήμερο.
4. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις εκάστοτε αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., να καταβάλουν τις συνδρομές τους, να παρίστανται στις Γ.Σ. και να βοηθούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, στο έργο της Διοίκησης και στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
5. Κάθε νέο μέλος οφείλει να καταβάλλει κατά την εγγραφή του ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο ορίζει και τους τρόπους και τις χρονικές προθεσμίες καταβολής. Επίσης το Δ.Σ., μπορεί να επιβάλλει εισφορές για παρεχόμενες υπηρεσίες ή άλλες παροχές γενικά (π.χ. συνδρομή περιοδικού)

Άρθρο 5. Πόροι του Συλλόγου
1. Οι τακτικοί πόροι του Συλλόγου προκύπτουν από το δικαίωμα εγγραφής των μελών και από την μηνιαία συνδρομή.
2. Οι έκτακτοι πόροι του Συλλόγου δύνανται να προέλθουν: α) από έκτακτες εισφορές των μελών για την επιβολή των οποίων, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση β) πάσης φύσεως δωρεές, εισφορές, κληρονομιές και ότι γενικά προέρχεται εκ χαριστικής αιτίας υπέρ του συλλόγου, καθώς και επιχορηγήσεις γ) πρόσοδοι από την περιουσία (κινητή και ακίνητη) που θα αποκτήσει ο σύλλογος δ) κάθε άλλο έσοδο που θα πραγματοποιηθεί από δραστηριότητα, η οποία δεν αντιτίθεται στο νόμο και στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ε)τυχόν έκτακτη εισφορά που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Άρθρο 6. Όργανα του Συλλόγου
1. Όργανα του Συλλόγου ορίζονται τα εξής: Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 7. Διοικητικό Συμβούλιο
1. Η διοίκηση του Συλλόγου ασκείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι διετής. Μέλη του Δ.Σ. που για κάποιο λόγο εκλέγονται στη διάρκεια του έτους έχουν θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας και των λοιπών μελών.
2. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δέκα μέρες και συνέρχεται σε σώμα. Αν δεν έχει λήξει η θητεία του προηγούμενου Δ.Σ., η συγκρότηση σε σώμα γίνεται μετά τη λήξης της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.
3. Την ανακήρυξη των υποψηφίων διενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δύο ημερών από της καταθέσεως του συνόλου των σχετικών αιτήσεων υποψηφιοτήτων .
4. Ανά διετία, την δεύτερη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου, ενεργείται δια μυστικής και αμέσου ψηφοφορίας η ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου. Για να γίνει αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει ειδική πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου. Η αναβολή διενέργειας της ψηφοφορίας δύναται να επέλθει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν των δύο εβδομάδων της προσδιορισθείσης (πρώτης) ημερομηνίας.
5. Η ψηφοφορία είναι μυστική και προσωπική. Δύναται όμως, εάν παρίσταται σοβαρός λόγος ή για τα εκτός έδρας του Συλλόγου διαμένοντα μέλη, να γίνει δεκτή και ψηφοδοσία δια αντιπροσώπου, εφοδιασμένου με την δέουσα εξουσιοδότηση. Ο εξουσιοδοτούμενος έχει το δικαίωμα αντιπροσώπευσης δύο απόντων εκ της ψηφοφορίας μελών.
6. Σαράντα (40) ημέρες προ της διενέργειας των εκλογών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προκηρύσσει αυτές και ορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής τους.
7. Ο ψηφοφόρος – εκλογεύς έχει το δικαίωμα προτιμήσεως και σταυροδοσίας υπέρ πέντε (5) από το σύνολον των υποψηφίων συμβούλων.

Άρθρο 8. Διαλογή των ψήφων – κατανομή των εδρών
1. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει την κάλπη και τους φακέλους, δυναμένου να παρίστανται κατά τη σχετική διαδικασία οποιοσδήποτε επιθυμεί εκ των τακτικών μελών του Συλλόγου, καταμετρά τους σταυρούς προτιμήσεως και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.
2. Κατά τη σειρά της εκλογής τους οι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί σύμβουλοι.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την ίδια τη Γ.Σ. πριν από τη διαδικασία των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 9. Εκλογή προεδρείου
1. Το Προεδρείο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Πρόεδρος αναδεικνύεται δια μυστικής ψηφοφορίας των εκλεγέντων συμβούλων. Σε περίπτωση μη συγκεντρώσεως από τους υποψηφίους της Προεδρίας της απολύτου πλειοψηφίας, η διαδικασία της ψηφοφορίας επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Και πρόεδρος εκλέγεται εκείνος ο οποίος έλαβε την σχετική πλειοψηφία. Εάν προκύψει ισοψηφία μεταξύ τον δύο τούτων υποψηφίων, τότε διενεργείται κλήρωση. Και Πρόεδρος αναδεικνύεται εκείνος, το όνομα του οποίου εξέρχεται πρώτο απ’ την κληρωτίδα. Σε περίπτωση, όμως, ισοψηφίας περισσοτέρων, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Εάν και τότε δεν εκλεγεί πρόεδρος με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τον Συμβούλων, ενεργείτε κατόπιν νέα ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε σταυρούς προτιμήσεων. Και επί περισσοτέρων ενδεχομένως, εν προκειμένω, ισοψηφησάντων διενεργείται κλήρωση. Έτσι ώστε εν τέλει, να απομείνουν δύο υποψήφιοι. Εξ αυτών, Πρόεδρος αναδεικνύεται εκείνος ο οποίος συγκέντρωσε την σχετική πλειοψηφία. Και επί ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
2. Η αυτή διαδικασία ακολουθείται προκειμένης της εκλογής και των λοιπών μελών του Προεδρείου.

Άρθρο 10. Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διαχείριση των υποθέσεων του Συλλόγου και μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του Συλλόγου, δρώντας πάντοτε εντός τον πλαισίων της νομιμότητας.
2. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.
3. Εγγράφει κατά τους όρους του παρόντος τα μέλη αυτού.
4. Επιμελείται της κατάρτισης της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και συγκαλεί, σύμφωνα με το καταστατικό, αυτήν.
5. Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό και φροντίζει για την εφαρμογή του. Αυτός αποτελεί το οργανόγραμμα λειτουργίας του Συλλόγου και θεσπίζει κάθε τι που αφορά τους όρους δράσης του, και ειδικότερα τις δραστηριότητες και λειτουργίες των Ομάδων Έργου (Τομέων).
6. Επιμελείται της συντάξεως του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού εκάστου έτους.
7. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις σχέσεις του με το Δημόσιο και τους Διοικητικούς, Δικαστικούς ως και λοιπούς φορείς δημοσίας εξουσίας, καθώς και στους Διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 11. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, εκτάκτως δε συνεδριάζει οπόταν κρίνει τούτο σκόπιμο και αναγκαίο, ή κρίνει ο Πρόεδρος, η το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός ευθέτου χρονικού διαστήματος, ελεγχόμενος σε περίπτωση ολιγωρίας η αρνήσεως.
2. Οκτώ (8) ημέρες προ της συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αποστέλλονται από τον Πρόεδρο η τον Γενικό Γραμματέα ή τους αντικαταστάτες τους, προσκλήσεις προς τα μέλη αυτού, στις οποίες αναγράφονται τα θέματα ημερησίας διάταξης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η χρονολογία των οκτώ (8) ημερών δύναται να συντμηθεί, η δε ειδοποίηση των μελών να γίνει τηλεφωνικώς ή δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Τόπος συνεδρίων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκείνος των γραφείων του Συλλόγου ή όπου αλλού κρίνεται πρόσφορο. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται να παρακολουθούν τα τακτικά μέλη εφόσον το επιθυμούν, έχοντας δικαίωμα λόγου εφόσον τους δοθεί από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.
4. Απαρτία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται όταν είναι παρόντα τέσσερα, τουλάχιστον, μέλη αυτού. Τούτο αποφασίζει κατ` απόλυτη πλειοψηφία τον παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Εάν δεν προκύψει απαρτία, τότε τούτο συνέρχεται εκ νέου και με την αυτή σύνθεση εις τον αυτόν χώρο, λογίζεται δε ότι βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών (3) τουλάχιστον μελών, και σε χρόνο όχι πέραν των δύο (2) ημερών.

Άρθρο 12. Καθήκοντα του Προεδρείου
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις δημόσιες σχέσεις του και ενώπιον των διοικητικών, δικαστικών και οικονομικών αρχών. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μελών, μέχρι της αναδείξεως των Προεδρείων της.
2. Ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα υπογράφουν την αλληλογραφία ως και κάθε άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό ένταλμα κ.λ.π.
3. Ο Γενικός γραμματέας επιμελείται την ακριβή εκτέλεση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβαίνει στις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φυλάσσει την σφραγίδα, κρατεί τα βιβλία και μεριμνά για την τήρηση και την φύλαξη αυτών και του αρχείου, του αποτελουμένου εκ των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων . Τον Γενικό Γραμματέα αναπληροί ο Ειδικός Γραμματεύς.
4. Ο Γενικός Γραμματεύς, εν συνεργασία με τον Πρόεδρο, συντάσσει Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου την οποία αναγιγνώσκει και ανακοινώνει ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως ο Πρόεδρος .
5. Ο Ταμίας είναι αρμόδιος επί της τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου τα οποία είναι τα ακόλουθα: α) βιβλίων Εσόδων – Εξόδων, β) Διπλότυποι Αποδείξεις Εισπράξεως – Πληρωμών. Προ της χρήσεως των τα βιβλία και στοιχεία ελέγχονται παρά της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Δύναται να ανοιχθεί στο όνομα του Προέδρου και του Ταμία τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο κατατίθενται όλα τα έσοδα τα οποία πραγματοποιούνται υπέρ του Συλλόγου. Την επιλογή της τραπέζης την ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη εισπράξεως για κάθε πραγματοποιούμενη χρηματική εισροή. Επί δαπάνης, εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη πληρωμής . Επί ποίων δαπανών δεν είναι αναγκαία η έκδοση αποδείξεως αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο (συνήθως επί μικροδαπανών).
7. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, τον αναπληροί έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 13. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή. Αποτελείται εκ τριών (3) μελών και δύο (2) αναπληρωματικών τα οποία εκλέγονται κατά την αυτήν με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαδικασία, αναγραφομένων των ονομάτων των σχετικών υποψηφίων εις την αυτήν κατάσταση (κατάλογο) με εκείνη των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την ανάδειξη των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σημειώνεται ένας σταυρός στο ψηφοδέλτιο. Οι θέτοντες υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν δύνανται να είναι συγχρόνως και υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ένα εκ των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής αναδεικνύεται Πρόεδρος αυτής. Έργο του, όπως και των λοιπών μελών αυτής, είναι ο έλεγχος της διοικητικής και οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου. Μετά τον εκάστοτε έλεγχο συντάσσεται έκθεση υπογραφομένη απ’ όλα τα μέλη της ως άνω Επιτροπής. Βεβαίως την εξέλεγξη του διοικητικού και οικονομικού έργου των υπευθύνων της διοικήσεως του Συλλόγου δύνανται να προκαλέσουν και άλλα, πλην του Προέδρου, μέλη της Επιτροπής αυτής, όπως και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την λήξη του ημερολογιακού έτους πραγματοποιείται τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του Συλλόγου (της περιουσίας του) από την Εξελεγκτική Επιτροπή και υποβάλλεται σχετική έκθεση απ’ αυτήν προς την Γενική Συνέλευση.
3. Την αναπλήρωση του Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ενεργεί έτερον μέλος αυτής οριζόμενο από τον πρώτον.

Άρθρο 14. Σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως
1. Το ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή απαρτίζεται από τακτικά μέλη τα οποία είναι οικονομικώς τακτοποιημένα .
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται τακτικώς (υποχρεωτικώς) μία φορά κατ’ έτος, ήτοι την δεύτερη Κυριακή του μηνός Ιανουαρίου. Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να προκαλέσει αναβολή της συγκλήσεως αυτής για χρόνο μέχρι δεκαπενθημέρου (δύο εβδομάδων). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης δύναται να συγκληθεί Γενική Συνέλευση, εφ όσον τούτο ζητηθεί από δέκα (10) μέλη του Συλλόγου, υποβαλλομένης προς τούτο σχετικής αιτήσεως και αναγραφής των προς συζήτηση θεμάτων. Επί περιπτώσεως υποβολής προτάσεως μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτημα την παύση αυτού ή μέλους αυτού, τότε η σχετική αίτηση συγκλήσεως θα πρέπει να υπογράφεται από το ένα τρίτον (1/3) των μελών του Συλλόγου, των ταμειακώς τακτοποιημένων .
3. Για την συμμετοχή τους στην Γενική τακτική Συνέλευση, τα μέλη του Συλλόγου προσκαλούνται ένα μήνα πριν. Ενδεχομένως σε περίπτωση εκτάκτων συνόδων ο χρόνος αυτός δύναται να συντμηθεί σε οκτώ (8) ημέρες. Στην πρόσκληση πρέπει ν’ αναγράφονται: α) Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συγκλήσεως της συνελεύσεως. Δεν είναι αναγκαία πάντοτε η γραπτή διατύπωση της προσκλήσεως. Δύναται να γίνεται και προφορικώς, τηλεφωνικώς , τηλεγραφικώς, δια τηλεμοιοτύπου, δια του εγγράφου και ηλεκτρονικού τύπου, εφ όσον τούτο ενδείκνυται εκ των περιστάσεων. Τόπος συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως θα είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης όπου και η έδρα του Συλλόγου.
4. Εμφανιζομένων εις την Γενική Συνέλευση των αποτελούντων το ένα δεύτερον (1/2) των δικαιουμένων εις ψήφον μελών του Συλλόγου, λογίζεται ως υπάρχουσα απαρτία. Εάν κατά την πρώτη οριζόμενη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει η αναγκαία απαρτία, αυτή συνέρχεται την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος υπό την αυτήν ημερησία διάταξη. Κατ’ αυτήν λογίζεται υπάρχουσα απαρτία εφ` όσον παρίστανται τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των μελών. Σε περιπτώσεις υποβολής προτάσεως μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου η μέλους αυτού, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) του συνόλου των μελών του Συλλόγου, και δη εκείνων που δικαιούνται ψήφου.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των συνόδων των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων. Κατ’ αρχήν προ πάσης αναπτύξεως τον λόγων της συγκλήσεως της συνελεύσεως, εξετάζει την απαρτία αυτής αναγιγνώσκων τον κατάλογο των ταμειακώς τακτοποιημένων εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, τον οποίο κατάλογο έχει προηγουμένως καταρτίσει ο Ταμίας τον οποίον και επισυνάπτει, μετά, εις τα πρακτικά. Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί την Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο της .
6. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έχει την διεύθυνση των εργασιών της. Όταν εκλεγεί, πρώτιστο, σχετικώς, μέλημά του είναι ο έλεγχος της απαρτίας αυτής. Εάν διαπιστωθεί υπάρχουσα απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης έναν Γραμματέα και έναν Ψηφοσυλέκτη προς συμπλήρωση του Προεδρείου της.
7. Όπως αναφέρθηκε (άρθρον 7 παρ. 5), εφ’ όσον υπάρξει περίπτωση, μόνον δια νομίμου εξουσιοδοτήσεως δύνανται απόντα μέλη να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση. Το αυτό μέλος δύναται να αντιπροσωπεύσει δύο (2) άλλα, απόντα μέλη. Απαιτείται βεβαίως προηγουμένη κατάθεση εις το Προεδρείο των σχετικών παραστατικών των πληρεξουσίων.
8. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων εις αυτήν μελών. Και το είδος της ψηφοφορίας, μυστικής η φανερής, καθορίζεται δι’ αποφάσεως της. Επί της περιπτώσεως υποβολής προτάσεως μομφής η ψηφοφορία είναι μυστική.

Άρθρο 15. Τα καθήκοντα της Γενικής Συνελεύσεως
1. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε α) έλεγχο της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του παρελθόντος έτους, β) επικύρωση του Απολογισμού του προηγουμένου και έγκριση του Προϋπολογισμού του επομένου έτους, γ) λήψη αποφάσεων και των απαιτουμένων δια την εκπλήρωση των επιδιώξεων του Συλλόγου, δ) διεκπεραίωση από αυτήν θεμάτων τα οποία δεν ανάγονται στην ιδιότητα ετέρου οργάνου, ε) απόφανση και απόφαση αποβολής μέλους, διαλύσεως η διευρύνσεως η απορροφήσεως του Συλλόγου κ.λ.π.
2. Τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου αναγιγνώσκονται από τον Γραμματέα του Συλλόγου ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Ταμίας αναγιγνώσκει τον οικονομικό Απολογισμό του προηγουμένου και τον Προϋπολογισμό του επομένου έτους (το οικονομικό συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος). Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής αναγιγνώσκει την Έκθεση περί της νομιμότητας των γενομένων δαπανών και της σχετικής διαχειρίσεως της περιουσίας του Συλλόγου.
3. Ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως συζητούνται όλα τα ανωτέρω θέματα, αυτή δε λαμβάνει απόφαση εγκρίσεως η όχι των Πεπραγμένων αυτών και απαλλαγής η όχι του Διοικητικού Συμβουλίου οιασδήποτε ευθύνης.
4. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία ½ πλέον μίας ψήφου των παρόντων μελών.

Άρθρο 16. Η Οικονομική κατάσταση. Ο Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός.
1. Κατ’ έτος το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Απολογισμό – Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό του Συλλόγου, εις τους οποίους εμφαίνεται η οικονομική κατάσταση αυτού. Ο Ισολογισμός – Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός συντάσσονται κατά το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους και περιλαμβάνουν θέματα της εντός αυτού οικονομικής διαχειρίσεως και της προβλέψεως εσόδων και δαπανών του επομένου, αντιστοίχως, έτους.
2. Το σκέλος των δαπανών του Προϋπολογισμού δύναται να μεταρρυθμισθεί παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ` όσον βεβαίως η σχετική λογοδοσία τύχει της εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως .

Άρθρο 17. Τροποποίησις του Καταστατικού. Αύξησις η μείωσις η παύσις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Διάλυσις του Συλλόγου.
1. Την αποκλειστική αρμοδιότητα της τροποποιήσεως του Καταστατικού, της αυξήσεως ή της μειώσεως ή της παύσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διαλύσεως, της διευρύνσεως η απορροφήσεως του Συλλόγου έχει η Γενική Συνέλευση. Προς τούτο προκαλείται Ειδική Σύνοδος αυτής. Προς τροποποίηση του καταστατικού ή διεύρυνση ή απορρόφηση ή διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των εχόντων, των ταμειακώς τακτοποιημένων, δικαίωμα ψήφου μελών, ως και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2. Την σχετική πρωτοβουλία προς τροποποίηση του καταστατικού ή διεύρυνση ή απορρόφηση ή διάλυση του Συλλόγου απαιτείται όπως λάβει σχετικώς η Γενική Συνέλευσις, μετά ενδεχομένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Την σχετική πρόταση πρέπει να υποστηρίξουν αποτελούντα το ένα τέταρτο (1/4) του Συλλόγου μέλη. Εάν η σχετική πρόταση προέλθει ούτως από μέλη αντιπροσωπεύοντα το ως άνω ποσοστό, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να κινήσει την σχετική διαδικασία αφού βεβαίως λάβει υπ` όψιν του τα κείμενα τον προτεινομένων τα οποία αφορούν θεμάτων επί του μέλλοντος του Συλλόγου.
3. Η περιουσία του Συλλόγου, σε περίπτωση λύσεως αυτού, διατίθεται όπου κρίνει θεμιτό η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως μετά την λύση του Συλλόγου, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.
5. Εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παυθούν η περιορισθούν (τακτικά και αναπληρωματικά) εις λιγότερα των πέντε (5), είτε λόγω παραιτήσεως είτε λόγω παύσεως, διενεργούνται νέες εκλογές αναδείξεως νέας Διοικήσεως, εκλεγομένης για μίαν πλήρη θητεία.

Άρθρο 18. Τελικαί διατάξεις
1. Με το παρόν διορίζεται Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.
2. Η Επιτροπή αυτή επιφορτίζεται με το έργον της καταθέσεως του παρόντος στο Πρωτοδικείο προς έγκριση και της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου εντός ενός μηνός μετά τούτο. Και η Γενική αυτή Συνέλευση θα προβεί στην ανάδειξη των μελών της πρώτης τακτικής Διοικήσεως του Συλλόγου ως και της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Με ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών του Συλλόγου μελών ψηφίσθηκε το παρόν και υπεγράφη, ως έπεται.

Advertisements

Ιουνίου 27, 2014 - Posted by | Χωρίς κατηγορία

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: